Ακατάσχετα και αφορολόγητα βοηθήματα που παρέχονται από δήμους (ρύθμιση)

Με το άρθρο 51 που πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι τα βοηθήματα (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης και χρηματικά ποσά) που παρέχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τους Δήμους σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους αυτών και πολύτεκνους για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ο.τ.α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. (άρθρο 51)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 51

Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων

Με την παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 δίδεται η δυνατότητα στους δήμους, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης να χορηγούν σε αδύναμους οικονομικά κατοίκους και πολύτεκνους μεταξύ άλλων και χρηματικά βοηθήματα. Η προτεινόμενη συμπλήρωση των ανωτέρω διατάξεων, επιχειρεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα των αποδιδόμενων ποσών των εν λόγω χρηματικών βοηθημάτων, τα οποία δίδονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σοβαρής και έκτακτης ανάγκης, προς κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των δικαιούχων. Καθίσταται σαφές, ότι δικαιούχοι των βοηθημάτων είναι οικονομικά αδύναμοι πολίτες και πολύτεκνοι οι οποίοι διατελούν σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η με οποιονδήποτε τρόπο έμμεση μείωση των χορηγηθέντων ποσών ή/και τυχόν εις ολόκληρο παρακράτησή τους, από αιτίες που ρητά αναφέρονται στην προτεινόμενη διάταξη, ακυρώνει το σκοπό του νομοθέτη που τα προέβλεψε.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 51

Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων

Στην παρ. 2 του άρθρου 202 του ν.3463/2006 (Α’ 114) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο