Ανακοινώθηκαν τρεις νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλλιθέας

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι τρεις  νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλλιθέας και οι αρμοδιότητές τους.
Οι τρεις άμισθοι Αντιδήμαρχοι που προστίθενται στην διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας είναι οι κκ : Κωνσταντίνος  Καλογερόπουλος,  άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια βίου Μάθησης, Παναγιώτης Κοττέας, άμισθος Αντιδήμαρχος   της   Διεύθυνσης   Υπηρεσιών Δόμησης και Τζώρτζης Δελατόλας, άμισθος  Αντιδήμαρχος για θέματα  Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας  του πολίτη.
Κατωτέρω παραθέτουμε το κείμενο της απόφασης:

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ
Έχοντας υπόψη:
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 (Αντιδήμαρχοι), του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19-7-2018), από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/τ. Α΄/9-8-2019) και από το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ. Α΄/31-8-2019)  
 • Τις διατάξεις του άρθρου 47  (άμισθοι αντιδήμαρχοι) του Ν. 4647/2019 οποίο αναφέρει ότι «…. Μπορει να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τριτο του αριθμού των αντιδημάρχων..»   
 • Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 όπως ισχύει, σχετικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο Καλλιθέας μπορεί να ορισθούν έως 11 Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι 8 έμμισθοι και οι 3 άμισθοι.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 30 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50/τ. Α΄/26-3-2019) και την υπ’ αριθμ. 28549/ 16.4.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύμφωνα με το ν. 3852/2010» όπως ισχύει, (ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/17-4-2019), σύμφωνα με την οποία, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Καλλιθέας είναι  100.641 κάτοικοι.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» σύμφωνα με το οποίο «όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν. Με την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων ορίζεται και ο αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το δήμαρχο».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 σύμφωνα με την οποία «… Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.»
 • Την υπ’ αριθμ. 575/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (επικύρωση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019)
 • Το από 30/08/2019 πρακτικό σύμπραξης των παρατάξεων «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ» και «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΣ ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» το οποίο επικυρώθηκε από τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου την 1/9/2019.
 • Το με αρ. πρωτ. 48328/6-9-2019 πρακτικό της παράταξης «ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ», σύμφωνα με το οποίο ο ορισμός του κ. Λασκαρίδη Λάζαρου ως Αντιδημάρχου, εγκρίθηκε από το σύνολο των συμβούλων της παράταξής του.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/Β΄/25-9-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την με αρ 612/2019 αποφαση Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε με την με αρ 340/2020 
 • Την εγκυκλιο 48/7-4-2020 του ΥΠΕΣ ( ΑΔΑ 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 Συμπληρώνουμε  την με αρ. 612/2019  απόφαση Δημάρχου  όπως έχει τροποποιηθεί  με την 340/2020  ως ακολούθως:
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως  Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας,  με θητεία από 27/05/2020 μέχρι και 5/9/2021, ως εξής:
1. τον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, άμισθο  Αντιδήμαρχο Παιδείας & Δια βίου Μάθησης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:
την παρακολούθηση , το συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Παιδείας & Δια βίου Μάθησης , και μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά  έγγραφα  της ανωτέρω υπηρεσίας. 
2. τον κ. ΚΟΤΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, άμισθο Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης, και του  μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά  έγγραφα  της ανωτέρω υπηρεσίας
3. τον τον κ. ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΤΖΩΡΤΖH άμισθο  Αντιδήμαρχο για θέματα  Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας  του πολίτη και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες .
Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

Β. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο