23 προσλήψεις στο Δήμο Καλλιθέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα εξι (16) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος ερασιτεχνικής δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Παιδείας και Νέας Γενιάς συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες από 1.10.2018 έως 30.06.2019 για τους Καθηγητές/Δασκάλους Μουσικής και για διάστημα (8) οκτώ μήνες από 16.10.2018 έως 15.06.2019 για τους Καθηγητές (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας αντίστοιχα, με κάλυψη της δαπάνης, από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι υπό τη μορφή διδάκτρων τόσο στο Δημοτικό Ωδείο όσο και στα τμήματα της ερασιτεχνικής δημιουργίας του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 213-2070415, 213-2070412, 213-2070413.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 31.08.2018 ημέρα Παρασκευή έως και 10.09.2018 ημέρα Δευτέρα, τις ώρες 09:00 έως 14:00. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. 10.09.2018.

Η προκηρυξη εδω

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο