Παρουσίαση του Ημερολόγιου του ΚΣΜ στην Καλλιθέα

Πάνω από 35 κά­τοι­κοι της Καλ­λι­θέ­ας και των Νο­τί­ων Προ­α­στί­ων, αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος (και όχι μόνο), μα­ζεύ­τη­καν στο Κα­φε­νείο «1968″ και πα­ρα­κο­λού­θη­σαν μια έντο­νη σε προ­βλη­μα­τι­σμούς και ει­κό­νες συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά με το ημε­ρό­λο­γιο αλλά και την κα­τά­στα­ση στο προ­σφυ­γι­κό. Τη συ­ζή­τη­ση άνοι­ξε η Ερ­νε­στί­να Κα­ρυ­στι­ναί­ου (Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» Νο­τί­ων), που τό­νι­σε τη ση­μα­σία του ημε­ρο­λό­γιου του Κυ­ρια­κά­τι­κου Σχο­λεί­ου Με­τα­να­στών ως ένα από τα δύο βα­σι­κά έσοδα του σχο­λεί­ου για τη χρο­νιά που ακο­λου­θεί. Ανέ­φε­ρε εν­δει­κτι­κά το φω­το­γρα­φι­κό υλικό και τα σκί­τσα που κο­σμούν το ημε­ρο­λό­γιο, και πα­ρου­σί­α­σε τις δρά­σεις και τη λει­τουρ­γία του Κυ­ρια­κά­τι­κου Σχο­λεί­ου Με­τα­να­στών. Ο Δη­μή­τρης Γε­ωρ­γο­πά­λης (σκι­τσο­γρά­φος) μί­λη­σε για τις ευ­θύ­νες τις κυ­βέρ­νη­σης και του συ­στή­μα­τος για τον απο­κλει­σμό και τις απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των με­τα­να­στών/τριών και των προ­σφύ­γων στην Ελ­λά­δα. Τό­νι­σε την υπο­κρι­σία της ΕΕ που λο­γό­κρι­νε αντι­φα­σι­στι­κά σκί­τσα (ανά­με­σά τους και ένα δικό του) ως σκί­τσα που προ­μο­τά­ρουν το φα­σι­σμό και ενη­μέ­ρω­σε για την πο­λι­τι­κή δράση και το δη­μό­σιο στίγ­μα που προ­σπα­θεί να έχει η Ένωση Ελ­λή­νων Γε­λοιο­γρά­φων με δρά­σεις όπως η ετή­σια Ο Μά­ριος Λώλος (φω­το­γρά­φος) ανέ­φε­ρε εμπει­ρί­ες από το πα­ρελ­θόν του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος, αλλά και την εμπει­ρία του ως φω­το­γρά­φος στην Ει­δο­μέ­νη και στα hot spot στο Αι­γαίο. Μί­λη­σε για τις δυ­σκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζουν πλέον οι φω­το­γρά­φοι -στους οποί­ους απα­γο­ρεύ­ε­ται η εί­σο­δος στα στρα­τό­πε­δα προ­σφύ­γων- και για τον κυ­νι­σμό και την πο­λι­τι­κή κυ­βέρ­νη­σης και του Μου­ζά­λα που έχει οδη­γή­σει στην επι­κρά­τη­ση απάν­θρω­πων συν­θη­κών, ιδιαί­τε­ρα στα νησιά. Τό­νι­σε τον ρόλο των media που σπέρ­νουν ψευ­δείς ει­δή­σεις και ρα­τσι­στι­κό δη­λη­τή­ριο σε σχέση με τους πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, και το κα­θή­κον των φω­το­ρε­πόρ­τερ να απο­κα­λύ­πτουν την αλή­θεια μέσω των φω­το­γρα­φιών τους. Τε­λειώ­νο­ντας, μί­λη­σε για τη ση­μα­σία της δρά­σης των σω­μα­τεί­ων και τη ση­μα­σία της ενό­τη­τας σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την πο­λυ­διά­σπα­ση των σω­μα­τεί­ων σε κάθε κλάδο, ως ισχυ­ρό όπλο που μπο­ρεί να απα­ντή­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά σε μνη­μό­νια και ρα­τσι­σμό. Ο Πα­να­γιώ­της Λίλ­λης (Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό») πε­ριέ­γρα­ψε το διε­θνές πλαί­σιο: την ισλα­μο­φο­βία και το ρα­τσι­σμό ως ερ­γα­λεία δια­χω­ρι­σμού των «από κάτω» που καλ­λιερ­γού­νται από τις κυ­βερ­νή­σεις της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης και τα ΜΜΕ. Σε αυτό το πλαί­σιο, η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ ασκεί ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή, που απο­τε­λεί νερό στο μύλο των φα­σι­στών της Χρυ­σής Αυγής και λοι­πών ακρο­δε­ξιών ορ­γα­νώ­σε­ων. Μόνη απά­ντη­ση είπε ο Πα­να­γιώ­της Λίλ­λης, είναι ο κοι­νός αγώ­νας ντό­πιων και με­τα­να­στών, ο ενιαί­ος αγώ­νας ενά­ντια σε μνη­μό­νια και ρα­τσι­σμό, γιατί ο αντι­ρα­τσι­σμός δεν μπο­ρεί να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κός αν δεν απευ­θύ­νε­ται στις αι­τί­ες που δη­μιουρ­γούν τη φτώ­χεια. Μετά τις ει­ση­γή­σεις των ομι­λη­τών, τέ­θη­καν πλού­σιοι προ­βλη­μα­τι­σμοί, ιδέες και όρεξη για δράση από τον κόσμο που πα­ρα­κο­λου­θού­σε την εκ­δή­λω­ση. Από την πλειο­ψη­φία των το­πο­θε­τή­σε­ων φά­νη­κε η ανά­γκη συ­νέ­χι­σης της συ­ζή­τη­σης, ως απά­ντη­ση στην κυ­ρί­αρ­χη ρα­τσι­στι­κή προ­πα­γάν­δα των ΜΜΕ αλλά και η ορ­γά­νω­ση το­πι­κών δρά­σε­ων στην Καλ­λι­θέα και τις γύρω πε­ριο­χές.

kar.org.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο