22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλλιθέας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα πέντε (15) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος ερασιτεχνικής δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Παιδείας και Νέας Γενιάς συνολικά είκοσι τριών (22) ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες από 18.10.2017 έως 30.06.2018 για τους Καθηγητές/Δασκάλους Μουσικής και για διάστημα (8) οκτώ μήνες από 18.10.2017 έως 17.06.2018 για τους Καθηγητές (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας αντίστοιχα, με κάλυψη της δαπάνης, από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι υπό τη μορφή διδάκτρων τόσο στο Δημοτικό Ωδείο όσο και στα τμήματα της ερασιτεχνικής δημιουργίας του Δήμου Ν. 4483/17 και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων:

5 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΠΙΑΝΟΥ
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΙΘΑΡΑΣ
2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΙΘΑΡΑΣ
2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΤΟΞΩΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑ, ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΟ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ)
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΑΡΜΟΝΙΟΥ
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ AKOΡNTEON
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΦΥΓΗΣ ΠΙΑΝΟΥ
2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
4 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 213-2070415, 213-2070412, 213-2070413. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο