Ποια τα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου-Ο ρόλος του δήμου

Πολλοί είναι εκείνοι που λόγω πίστης ή οικονομικής κατάστασης επιλέγουν να συνάψουν πολιτικό γάμο, έναντι θρησκευτικού. Αν και στις μέρες μας το σύμφωνο συμβίωσης έχει πάρει την πρωτοκαθεδρία του Πολιτικού Γάμου, πολλοί είναι οι μελλόνυμφοι που αναζητούν τα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Ο Πολιτικός Γάμος καθιερώθηκε με τον νόμο 1250/1982. Με το Προεδρικό Διάταγμα 391/1982 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, την χορήγηση άδειας γάμου κλπ

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του

Με τον νόμο 4483/2017 επήλθε αλλαγή σχετικά με την ημέρα και τον χώρο τελετής ως εξής:

NOMOΣ 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 131
Τέλεση πολιτικών γάμων
Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 (Α ́73) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.».

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου .
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από εφορία, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.
Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι).
Για τους Έλληνες του εξωτερικού

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία), εάν υπάρχουν διαθέσιμα.
Οι Αλλοδαποί

1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας.
8. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. ανά άτομο.
9. Αντίγραφο οποιουδήποτε αποδεικτικού σε φωτοτυπία, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων). Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου).

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

1. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη
2. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
3. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, βίζα κλπ. σε απλή φωτοτυπία).

Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.

Για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γέννησης

Ερωτήσεις των Δήμων και Απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Πολιτικό Γάμο

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982, ο Δήμαρχος με πάγια πράξη του ορίζει μία τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα από πολίτες για την κατ’ εξαίρεση τέλεση πολιτικού γάμου άλλη ημέρα και ώρα από τις προκαθορισμένες και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, η υπηρεσία πρέπει να εκδίδει απόφαση Δημάρχου για την κάθε περίπτωση;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 391/1982, σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη μία (1) τακτή ημέρα της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης για την τέλεση των γάμων.
Η έννοια του πάγιου και μόνιμου χαρακτήρα δεν συμπορεύεται με τη μεταγενέστερη έκδοση πράξης παράλληλης ισχύος και διαφορετικού ή ειδικού ρυθμιστικού πεδίου για το ίδιο αντικείμενο.
Επίσης, ο νόμος ορίζει ειδικές περιπτώσεις κωλύματος (δείτε άρθρο 6 παρ. 3 του ίδιου νόμου) στις οποίες μπορεί ο γάμος να τελεστεί σε διαφορετικό χρόνο και χώρο από αυτόν που έχει οριστεί με την πάγια πράξη και γι’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άδεια εισαγγελέα.
Ως εκ τούτου, δεν είναι σύννομη μια τέτοια απόφαση του Δημάρχου.

Για την τέλεση πολιτικού γάμου ανήλικης με ενήλικο, η συναίνεση των γονέων θα δηλωθεί στην αίτηση που θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής τους αρμοδίως, ή απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Απαιτείται δικαστική απόφαση, κατ’ άρθρο 1350 του Αστικού Κώδικα.

Ζευγάρι παντρεύτηκε το έτος 1978 (θρησκευτικός γάμος) και φυσικά η σύζυγος φέρει στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας το επώνυμο του συζύγου της. Σήμερα επιθυμούν να τελέσουν και πολιτικό γάμο. Η άδεια γάμου της συζύγου με ποιο επώνυμο θα εκδοθεί; Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει θα πρέπει να αναφέρουν το επώνυμό της βάσει του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας;

Εφόσον δεν υπάρχει λύση του γάμου δε θα εκδοθεί νέα άδεια γάμου. Με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου θα τελεστεί ο γάμος και με τον άλλο τύπο. Ούτως η άλλως, δεν θεωρείται ότι τελεί δεύτερο γάμο. Απλώς στην παλιά ληξιαρχική πράξη θα καταχωριστεί ότι τελέστηκε γάμος και με τον άλλο τύπο.

Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν μπορούμε να καταχωρήσουμε πράξη γάμου όταν ο ένας εκ των νεονύμφων είναι ανήλικος. Η άδεια γάμου εκδόθηκε από τη Μητρόπολη Χ, μετά από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων της (γονέων) ενώπιον της Μητρόπολης και κατόπιν έγκρισης του Μητροπολίτη.

Μία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας γάμου είναι να έχουν συμπληρώσει οι μελλόνυμφοι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που αυτοί είναι ανήλικοι, απαιτείται δικαστική άδεια. Ωστόσο στην υπό εξέταση περίπτωση η άδεια γάμου έχει εκδοθεί και ο γάμος έχει τελεσθεί. Εφόσον σας προσκομιστεί πιστοποιητικό γάμου, είστε υποχρεωμένος ως ληξίαρχος να συντάξετε ληξιαρχική πράξη γάμου.
Το αν έχει ποινικές ευθύνες αυτός που εξέδωσε την άδεια γάμου είναι άλλο ζήτημα, το οποίο δεν σχετίζεται με τα καθήκοντα του ληξιάρχου ως προς την καταχώριση του γάμου. Ο ληξίαρχος υποχρεούται να διερευνά μόνο το υποστατό του γάμου, δηλαδή εάν ο γάμος τελέστηκε με τον τύπο (θρησκευτικό ή πολιτικό) που ορίζει το ελληνικό δίκαιο.

aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο