Αποζημίωση από δήμο λόγω τραυματισμού– Πώς ζητήθηκαν 34 χιλ. ευρώ (διαδικασία)

Μια υπόθεση από τη δύσκολη καθημερινότητα των πόλεων αλλά και τις διεκδικήσεις πολιτών απέναντι σε δημοτικές Αρχές για «παραλείψεις» που έχουν σημειωθεί, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως δημοσίευσε το site koinoniki.gr ένας πολίτης του Πειραιά, μέσω της δικηγόρου του ζήτησε να του καταβληθούν ως αποζηµίωση διάφορα χρηµατικά ποσά από τον ∆ήµο Πειραιά λόγω του ότι σκόνταψε σε σίδερο που εξείχε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ειδικότερα, ο πολίτης υποστηρίζει ότι στις 11-1-2017 κινούµενος πεζός επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 102 σκόνταψε σε σίδερο που εξείχε µε αποτέλεσµα να πέσει στο οδόστρωµα και να τραυµατιστεί.

Ο αιτών υποστηρίζει ότι για το ατύχηµα του αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ∆ήµος Πειραιά που αµέλησε να αφαιρέσει τα σίδερα που εξείχαν από το πεζοδρόµιο. Εξαιτίας της συγκεκριµένης πτώσης υποστηρίζει ότι υπέστη συντριπτικό κάταγµα αυχένος αριστερού βραχιονίου, µώλωπες στα πόδια και στον αγκώνα καθώς και ότι σκίστηκαν τα χείλη του.

Με βάση τα ανωτέρω ο πολίτης (Α.Σ.) αιτήθηκε να του καταβληθούν από το ∆ήµο τα κάτωθι ποσά:

(1) Για ζηµίες από τον τραυµατισµό του το συνολικό ποσό των 11.210,71€,

(2) Για απολεσθέντα εισοδήµατα µέχρι τις 30.4.2017 το ποσό των 2.000,00€,

(3) Για δαπάνες µετακίνησης το ποσό των 652,33€ και τέλος

(4) Για χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το περιστατικό το ποσό των 20.000,00€.

Συµπερασµατικά, το σύνολο των κονδυλίων που ζήτησε να του καταβληθούν συµβιβαστικά ως αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των 33.863,04€ !

Προς απόδειξη μάλιστα των ισχυρισµών του προσκόμισε φωτοτυπίες εγγράφων.

Από πλευράς Δήμου Πειραιά κλήθηκε να απαντήσει η ∆ιεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης, η οποία με έγγραφό της, αρχικά, δεν αποδέχτηκε την υπαιτιότητα του ∆ήµου.

Ειδικότερα, η υπηρεσία υποστήριξε ότι ο παθών δεν χρησιµοποίησε την πλησιέστερη σηµατοδοτούµενη διάβαση πεζών ως όφειλε στον κόµβο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου µε την λεωφόρο Χατζηκυριακού και την οδό Αφεντούλη και περαιτέρω ότι ο ιδιοκτήτης του παρόδιου ακινήτου επί της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου, όφειλε να αφαιρέσει τα προεξέχοντα σίδερα.

Δικαστική επίλυση ή εξωδικαστικός συμβιβασμός

Εξετάστηκαν όλες οι νομικές προϋποθέσεις και προεκτάσεις της υπόθεσης καθώς και η περίπτωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού η οποία βεβαίως προϋπέθετε τη συναίνεση και των δυο εµπλεκόµενων µερών.

Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε σε αρχικό στάδιο, η δικαστική επίλυση της διαφοράς από πλευράς Δήμου ίσως και να είχε ως τελικό αποτέλεσµα τη σηµαντικά µεγαλύτερη οικονοµική επιβάρυνσή του, δεδοµένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του Δήµου προσαυξάνεται µε τα δικαστικά έξοδα και τους επιδικαζόµενους τόκους, ενώ ήταν επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηµατικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη.

Αντιθέτως, η επιλογή – αποδοχή εξωδικαστικού συµβιβασµού εκ µέρους του Δήµου Πειραιά θα συνέβαλε στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

Ταυτόχρονα όμως θα συνέβαλε και στην ταχύτερη αποζηµίωση του ζηµιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά θα υποχρεούνταν να περιµένει την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση.

Μέχρι εδώ όλα καλά και «υπό εξέταση…»

Ωστόσο, η διαπίστωση για το εάν συντρέχουν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο εκάστοτε Δήµος την οδό του εξώδικου συµβιβασµού, γίνεται κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήµου, σύµφωνα µε όσα ήδη αναφέρθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι δεν αίρεται η υποχρέωση του ζηµιωθέντος να προσκοµίσει δικαιολογητικά από τα οποία καταρχήν να τεκµηριώνεται το γενεσιουργό περιστατικό της διαφοράς (όπως αστυνομικό δελτίο συµβάντος) ή νόµιµο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην οποία υπεβλήθη.

Άλλωστε, όπως επισημαίνεται, η απουσία τέτοιων δικαιολογητικών έχει συχνά ως αποτέλεσµα να εγείρονται ζητήματα νοµιµότητας των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής αποζηµιώσεων κατόπιν συµβιβασµού, όπως διαπιστώνει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Δήμου που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η ∆ιεύθυνση Οδοποιίας-Αποχέτευσης ως καθ ύλην αρµόδια υπηρεσίας, επέμεινε στην αρχική θέση της ότι δηλαδή η συγκεκριµένη βλάβη δεν οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του ∆ήµου.

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι συνθήκες του υπό διερεύνηση ατυχήµατος αλλά και οι σωµατικές βλάβες που φέρεται ότι υπέστη ο αιτών δεν επιβεβαιώνονται από δηµόσια έγγραφα (δελτίο ατυχήµατος της Τροχαίας, Ε.Κ.Α.Β., ιατρική γνωμάτευση δηµόσιου νοσοκομείου κλπ), όπως απαιτεί η πρόσφατη νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, ο δικηγόρος του Δήμου γνωµοδοτεί ότι δεν είναι δυνατός ο εξώδικος συµβιβασµός και η καταβολή οποιουδήποτε εκ των αιτούµενων κονδυλίων. Ακολούθως, η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού μελέτησε όλα τα σχετικά, συμφώνησε και η ίδια με την διαπίστωση του Δικηγόρου.

Έτσι, ο πολίτης, μάλλον, έμεινε με την… ελπίδα!

aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο