Είναι γεγονός: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στην Καλλιθέα

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ΄ και 59, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», (ΦΕΚ 955/Β΄/2014) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, ο πραγματικός De Facto πληθυσμός του Δήμου Καλλιθέας είναι  98.951 κάτοικοι.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλλιθέας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/2012), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

Τις διατάξεις του άρθρου 89 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» σύμφωνα με το οποίο « όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν. Με  την  απόφαση ορισμού αντιδημάρχων ορίζεται και ο αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το δήμαρχο» .

Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 «….Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου»

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/Β΄/25-9-2012)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως  Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας,  με θητεία από 11/03/2017 μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας, μεταβιβάζοντας στον καθένα τους, συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω :

1. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, Κοινωνικής Πολιτικής την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
 
2. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας τον κ. ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

3. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, Περιβάλλοντος, τον κ. ΚΟΚΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας .

4. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, Παιδείας, Πολιτισμού και Τοπικής Ανάπτυξης, τον κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

Διεύθυνση Πολιτισμού – Παιδείας & Νέας Γενιάς

5. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο, Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Επίσης, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα.

Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

Β. Οι κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εξουσιοδοτούνται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Δ1. Ορίζουμε τον κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, ως άμισθο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, και μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης  και της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης καθώς και των θεμάτων Διεθνών σχέσεων και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά  έγγραφα  των ανωτέρω υπηρεσιών.
Επίσης, του ανατίθεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου του Κέντρου Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ).

Δ2. Ορίζουμε τον κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ως άμισθο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για θέματα εποπτείας των Α΄ και Δ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά  έγγραφα  των ανωτέρω υπηρεσιών.

Δ3. Ορίζουμε την κ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ως άμισθη εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, για θέματα εποπτείας των Β΄ και Γ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά  έγγραφα  των ανωτέρω υπηρεσιών.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο