Τι αλλάζει για κινητικότητα, πρόσληψη συμβασιούχων, υπερωρίες, αποσπάσεις

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε ο νόμος 4461/17 «Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την κινητικότητα, αλλαγές στα κριτήρια πρόσληψης συμβασιούχων αλλά και, μεταξύ άλλων, αλλαγές στην ωριαία αποζημίωση για υπερωρίες, τις αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων, νησιωτικών, προβληµατικών, αποµακρυσµένων περιοχών.
Συγκεκριμένα,
Άρθρο 105: Παύση της εξαίρεσης από τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 για την κινητικότητα  για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) του ΕΣΥ και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτημα μετάταξης σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.
Άρθρο 107: Η τροποποίηση του άρθρου 63*  του νόμου 4430/2016 με το οποίο δινόταν η δυνατότητα σε υπουργεία και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες τους, ως εξής:
-Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί
-Ειδική μοριοδότηση για ανεργία (200 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις συνεχείς μήνες ανεργίας) και ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από αυτά).
-Μοριοδότηση της ομοειδούς (σ.σ. εργασία σε καθαριότητα, σίτιση-εστίαση, φύλαξη) και όχι της συναφούς εργασιακής εμπειρίας με επτά μονάδες ανά μήνα και ανώτατο όριο τους 120 μήνες στον ιδιωτικό τομέα και εννέα στον Δημόσιο σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Άρθρο 102: Αύξηση της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία σε υπαλλήλους κυρίως του υπουργείου Υγείας αλλά και των ΟΤΑ που εργάζονται σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούς σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο: «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»
Συγκεκριμένα:
-Για νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών αυξάνεται από 40% σε 60% του ωρομισθίου
-Για εργασίας ημερήσια ή νυχτερινή που παρέχεται Κυριακές ή εξαιρέσιμες αργίες η αποζημίωση αυξάνεται από το 60% του ημερομισθίου σε 75%.
Άρθρο 36: Προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων, νησιωτικών, προβληµατικών, αποµακρυσµένων περιοχών που είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε υπηρεσίες του στενού ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο