Διαγράφονται υπό προϋποθέσεις τα πρόστιμα των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2010

Στη διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν στους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς και τους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2010, προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών. Τα πρόστιμα αφορούσαν τη μη δημοσιοποίηση των εκλογικών εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει έγγραφο του υπουργίου Εσωτερικών, η διαγραφή γίνεται εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν αναρτήθηκαν χωρίς την υπαιτιότητα  του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

Οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή των προστίμων:

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 42 του ν. 4447/2016 “Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α΄ 241) διαγράφονται από χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεις που αφορούν πρόστιμα που αναφέρονται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 3870/2010, συνυπολογιζομένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν. 4147/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 72 του ν. 4257/2014.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), οι περιφερειακοί συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, καθώς και οι δημοτικοί συνδυασμοί και οι υποψήφιοι δήμων με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, έχουν την υποχρέωση να αναρτούν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων το σύνολο των εσόδων και των δαπανών που πραγματοποιούν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, με ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων.

Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, επισύρει την έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Εάν ωστόσο δεν υφίσταται υπέρβαση του ανωτέρω ποσοστού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων, επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.

Εν συνεχεία, με το άρθρ. 22 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις’» (Α΄ 98), εισήχθη στο άρθρο 10 του προαναφερθέντος νόμου 3870/2010 διάταξη με την οποία, εφόσον οι συνδυασμοί εντός της νόμιμης προθεσμίας από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων, όπως αυτή προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εισήγαγαν τις αντίστοιχες εγγραφές στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πλην όμως αυτές, άνευ υπαιτιότητας του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη, δεν αναρτήθηκαν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, δεν επιβάλλονται σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 10.

Περαιτέρω, στο άρθρο 72 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93) προβλέπεται ότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 και αφορούν στην επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, με έναρξη ισχύος της διατάξεως από της δημοσιεύσεως του ν. 3870/2010.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.3870/2010, η απόφαση της Επιτροπής για την επιβολή προστίμων διαβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποτελεί νόμιμο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.

aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο