Παράταση στις συμβάσεις μίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4452/17: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 8 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 και τροποποιείται η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 παρατείνοντας και για το διδακτικό έτος 2017-2018 το µεταβατικό στάδιο που αφορά την απασχόληση προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου µε αντικείµενο τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων».

Με την παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται οι υποπερίπτ. ββ΄ και γγ’ της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 και ορίζεται ότι:

«Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

»Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο