Θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Καλλιθέας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210-9530161, 210-9590626. 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (27/09/16), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι 11/10/16 και ώρα 13:50. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την 
α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 
β) το έντυπο της αίτησης, 
γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( www.kallithea.gr ) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση της Δ/τρία των Σχολών Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς των προγραμμάτων που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσο αφορά στην κάλυψη των ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας το δικαίωμα στην αρμόδια Διεύθυνση κλήσης του επόμενου επιλαχόντα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν το ωρολόγιο πρόγραμμα. Όσοι τελικά επιλεγούν θα εργασθούν στα προγράμματα, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) με ωριαία αποζημίωση, για διάστημα έως 8 μήνες. Δειτε την προκηρυξη εδω

www.dikaiologitika.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο