23 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Καλλιθέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα έξη (16) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής και επτά (7) Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό) για τις ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Παιδείας και Νέας Γενιάς συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες από 01.10.2016 έως 30.06.2017 για τους Καθηγητές/Δασκάλους Μουσικής και για διάστημα έως (8) οκτώ μήνες από 15.10.2016 έως 14.06.2017 για τους Καθηγητές (εκπαιδευτικό προσωπικό) για τις ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 30-8-2015 έως και 8-9-2016, τις ώρες 09:00 έως 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 213-2070412, 213-2070413, 213-2070414, 2132070415. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) τα έντυπα της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση ΕΔΩ
Αίτηση Πρόσληψης.doc
Υπεύθυνη Δήλωση.doc

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο