Δ. Ν. Σμύρνης: Πρόσληψη τεσσάρων βρεφονηπιοκόμων – Όλες οι λεπτομέρειες και οι αιτήσεις συμμετοχής

Τέσσερις βρεφονηπιοκόμους θα προσλάβει ο Δήμος Νέας Σμύρνης στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

Τo «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων Νέας Σμύρνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) ΝΠΔΔ στο Δήμο Ν. Σμύρνης», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νέας Σμύρνης, Βάρνης 1, Τ.Κ.17124 Ν. Σμύρνη, υπόψιν κ. Α. Μπαντέσκα (τηλ. Επικοινωνίας : 210-9335948 & 210-9319188).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο