Επίδομα σε ελεύθερους επαγγελματίες

Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε περίπου 20.000 ελεύθερους επαγγελματίες
Από τον Μάρτιο αρχίζει η καταβολή επιδόματος ανεργίας στους
επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους. Απαραίτητες
προϋποθέσεις είναι να μην αυτοαπασχολούνται και να μην παίρνουν σύνταξη.

Το πράσινο φως για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε περίπου 20.000
ελεύθερους επαγγελματίες ανάβει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η σχετική απόφαση είναι έτοιμη και υπογράφεται μέσα στο επόμενο
δεκαήμερο, ενώ αυτήν την εβδομάδα γίνονται οι τελευταίες επαφές με τον
ΟΑΕΕ και τον ΟΑΕΔ.

Η
υπουργική απόφαση που καθορίζει τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις
για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε περίπου 20.000 ελεύθερους
επαγγελματίες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού
Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει τον Μάρτιο.
Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται στα 360 ευρώ και η διάρκειά του
είναι σε άμεση συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης (θα κυμαίνεται από 3 έως
και 9 μήνες).
Δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού
Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΕ –κατ’
εφαρμογήν του άρθρου 44 του ν. 3986/2011– είναι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και
αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς
ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι να
διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, να μην αυτοαπασχολούνται, να
μην αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και να μη λαμβάνουν σύνταξη από
ταμεία κύριας ασφάλισης.
Στην υπουργική απόφαση περιγράφονται
αναλυτικά οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, η διάρκεια χορήγησής
του και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Επίδομα σε ελεύθερους επαγγελματίες

Προϋποθέσεις
Για τη χορήγηση του βοηθήματος στους δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

– Πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στο Ταμείο που
υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της
ειδικής εισφοράς.
Ειδικότερα για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την
1η Ιανουαρίου 2011 απαιτείται η καταβολή εισφορών για τουλάχιστον ένα
έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική
τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και η καταβολή εισφορών
για τουλάχιστον δύο έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους
διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου
2013. Για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1ης
Ιανουαρίου 2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για
τουλάχιστον 3 έτη.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του
βοηθήματος ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την
επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και
επαναδραστηριοποιούνται έπειτα από αυτήν την ημερομηνία. Στις
περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς
προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο
οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην
υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000. Το συνολικό οικογενειακό
καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται
της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά τα 30.000 ευρώ.

– Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου 2012 και
εφεξής για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος.

– Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα
μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για
συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιονδήποτε φορέα ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
– Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή
του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε
σε πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.
– Ο δικαιούχος να έχει
εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν
οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο
υπάγεται.
– Ο δικαιούχος να μένει μόνιμα στην Ελλάδα.
– Ο
ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων
δικαιούται βοήθημα από μόνο έναν φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με
υπεύθυνη δήλωσή του.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση
του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή
του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη
οφειλής.
2. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι
δεν έχει κάνει έναρξη νέας επαγγελματικής δραστηριότητας ως φυσικό
πρόσωπο και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης για την καταβολή του βοηθήματος.
3.
Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που
προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου
έχει δηλωθεί το εισόδημα (εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν
εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας
κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) συζύγου και το εισόδημα
συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην
αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα
πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος
του συγκεκριμένου εισοδήματος νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.
4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

Για τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ «έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής πολίτη της Ενωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούμενο
από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα
από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών
που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος» του Π.Δ. 150/06 ή του άρθρου 40 παρ. 7 του Ν. 3731/08
(αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή
άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 3386/05
ή άδεια διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού του άρθρου 94 του Ν. 3368/05 ή
άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ ήΕλληνα πολίτη του άρθρου 63 του
Ν. 3368/05.
Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους
έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: άδεια διαμονής αναγνωρισμένου
πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και
ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται με βάση το Αρθρο 28 της Σύμβασης της
Γενεύης.
Για τους ομογενείς από τρίτες χώρους απαιτούνται ειδικό
δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς
κάθε τύπου ή άδειας διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστούντος ή
ομογενούς.
Παραστατικό ταυτοπροσωπίας. Για την απόδειξη της
ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή
ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ Δελτίο
Ταυτότητας ή διαβατήριο. Για υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο
έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα
έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερού).
Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου.

Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει
αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από
φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας
ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το
μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε
πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει
τον φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος
στην περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Ο χρόνος ασφάλισης θα καθορίζει τη διάρκεια χορήγησης
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται άμεσα από τον χρόνο ασφάλισης. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
1. Για
τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του
ΟΑΕΔ, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του
δικαιούχου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα
του ασφαλιστικού φορέα. Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το
επάγγελμά τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και η απόφαση διαγραφής έχει
ήδη εκδοθεί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.
2. Το βοήθημα καταβάλλεται ως εξής:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 3 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 5 έως 6 πλήρη έτη για 4 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 7 έως 8 έτη για 5 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 9 έως 10 έτη για 6 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 11 έως 12 έτη για 7 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 έτη για 8 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 15 έτη και εφεξής καταβάλλεται για 9 μήνες

3.
Το βοήθημα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά την
έγκριση του αιτήματος σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τη διάρκεια
καταβολής τους και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.
4.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή
αυτοαπασχοληθεί ή συνταξιοδοτηθεί από οποιαδήποτε αιτία από κύριας
ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της
αλλοδαπής, έχει υποχρέωση ενημέρωσης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
Η
καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της
μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή της συνταξιοδότησης.
Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται
κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων. Χρόνος
ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν
λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

Σχετικές δημοσιεύσεις

2 Άποψη για τα “Επίδομα σε ελεύθερους επαγγελματίες”

 1. Ανώνυμος

  [url=http://gnidinarsamaan.narod.ru/336.html]онлайн покер в испании[/url] скачать онлайн покер старс , [url=http://gnidinarsamaan.narod.ru/288.html]онлайн покер играть онлайн kz[/url] игровые автоматы фараон играть бесплатно гонки , [url=http://gnidinarsamaan.narod.ru/408.html]интерактивный клуб игровых автоматов[/url] азартные игры поиграть бесплатно , [url=http://gnidinarsamaan.narod.ru/792.html]игровые автоматы скачать бесплатно с торрент[/url] азартные игры в карты , [url=http://gnidinarsamaan.narod.ru/456.html]игровые автоматы сейфы[/url] игровые автоматы spy tricks уловки шпиона играть бесплатно

 2. Ανώνυμος

  [url=http://foybourbuteidisgrav.narod.ru/casino448.html]секреты онлайн покера[/url] азартные игры на раздевание женщин , [url=http://foybourbuteidisgrav.narod.ru/casino196.html]король покера 3 онлайн[/url] онлайн казино cristal , [url=http://foybourbuteidisgrav.narod.ru/casino252.html]игровые автоматы скачать бесплатно без регистрации и смс сейфы[/url] онлайн казино на деньги qiwi , [url=http://foybourbuteidisgrav.narod.ru/casino294.html]онлайн казино голден геймс[/url] игровые автоматы играть бесплатно лизинг , [url=http://foybourbuteidisgrav.narod.ru/casino280.html]азартные игры бесплатно для мальчиков[/url] игровые автоматы за деньги 2012

Αφήστε ένα σχόλιο