Header AD

Επιστροφές φόρου τέλος - Αυτόματες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί «εξπρές»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των οφειλών προς το Δημόσιο με στόχους:

- την αυτοματοποίηση των επιστροφών φόρου με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των φυσικών προσώπων, ώστε να τις εισπράττει άμεσα – ει δυνατόν και εφάπαξ – πολύ πριν λήξουν οι προθεσμίες αποπληρωμής τους

- την αυτοματοποίηση των διαδικασιών κατασχέσεων και την επιτάχυνση των πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο

Τέλος στις επιστροφές φόρου εισοδήματος προαναγγέλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οριστικής προκήρυξης του έργου για τη δημιουργία του νέου «πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών», το οποίο αναμένεται να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία με δημόσιο διαγωνισμό και να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020. Όπως προκύπτει από την παρουσίαση της σκοπιμότητας του έργου, η Α.Α.Δ.Ε., μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος, θα πραγματοποιεί κάθε χρόνο αυτόματους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου εισοδήματος με όσες μηνιαίες δόσεις οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α
. υπολείπονται να καταβληθούν και δεν έχουν λήξει, ενώ παράλληλα, αν δεν υπάρχουν οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα συμψηφίζει τις επιστροφές φόρου που εκκρεμούν από προηγούμενο έτος με φόρους του τρέχοντος έτους τους οποίους οφείλουν οι δικαιούχοι των επιστροφών. Δηλαδή οι επιστροφές φόρου εισοδήματος μπορεί να μην καταβάλλονται εντός του έτους που έχουν προκύψει, αλλά να παραμένουν «παγωμένες» προκειμένου να συμψηφιστούν με υποχρεώσεις των δικαιούχων που θα προκύψουν το επόμενο έτος! Επιπλέον, οι επιστροφές φόρου που οφείλονται από το Δημόσιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα μπορούν να συμψηφίζονται αυτόματα με οφειλές τους και προς άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως ο Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στη σελίδα 98 της προκήρυξης μια από τις εφαρμογές του νέου πληροφοριακού συστήματος θα έχει ως στόχο την υλοποίηση και διαχείριση συμψηφισμών, μεταξύ οφειλών - επιστροφών του κάθε οφειλέτη τόσο εντός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης όσο και με οφειλές άλλων δημοσίων φορέων, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δανειστής της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συμψηφίζει ολικά ή μερικά το ποσό. Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση μέσω συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάθε συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών η οποία θα προσδιορίζεται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής.

Επιπλέον, μέσω του νέου συστήματος:

- θα αυτοματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για την επιβολή κατασχέσεων εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την εκτέλεση πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων σε βάρος χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου, αλλά και θα βελτιωθούν προς όφελος των οφειλετών οι διαδικασίες ρυθμίσεων φορολογικών και τελωνειακών οφειλών, ώστε να μπορούν να εξοφλούν τα χρέη τους σε μηνιαίες δόσεις που θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις πραγματικές τους οικονομικές δυνατότητες.

- θα παρέχεται η δυνατότητα ενοποίησης διαφορετικών Ταυτοτήτων Οφειλής σε μία ενιαία Ταυτότητα Οφειλής ώστε πολλές και διαφορετικές υποχρεώσεις να μπορούν να εξοφλούνται ταυτόχρονα με μία μόνο πληρωμή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές - υποσυστήματα:

1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών

Η εφαρμογή θα αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένης και σύγχρονης εικόνας οφειλέτη/οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω αντιμετώπισή του (υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αποστολή ορθών ειδοποιήσεων, λήψη κατάλληλων μέτρων) από το σύστημα με βάση την επιχειρησιακή ροή που προβλέπεται. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης οφειλέτη/οφειλών, η εφαρμογή δύναται να παρουσιάζει στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας φορολογουμένου και πιθανής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ώστε να συνεκτιμηθεί στη διαδικασία διαμόρφωσης τάσης για ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές.

2. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει κατ' ελάχιστο και όπου είναι εφικτό:

• Μαζικές διενέργειες συγκεκριμένων συμψηφισμών, οι οποίες θα εκτελούνται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ενδεικτικά αναφέρονται συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με υπολειπόμενες δόσεις ΕΝΦΙΑ ή συμψηφισμοί οφειλών και επιστροφών ΦΕΦΠ μεταξύ διαφορετικών φορολογικών ετών.

• Συμψηφισμούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.

• Πλήρη αυτοματοποίηση μέσω συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

• Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση και Βεβαίωσης Οφειλής από πιστοποιημένους φορείς-Παρακολούθηση των πιστώσεων που προέκυψαν από τις εν λόγω διαδικασίες («οιονεί συμψηφισμοί»)

Επίσης, η εφαρμογή αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση των υφιστάμενων διαθέσιμων ρυθμίσεων οφειλών του TAXISnet αλλά και των νέων ρυθμίσεων που θα δημιουργηθούν για τις Τελωνειακές οφειλές και οφειλές σε τρίτους φορείς (π.χ ΚΕΑΟ). Θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ρυθμίσεων οφειλής από τον οφειλέτη αλλά και ανάκτησης του διαθέσιμου ιστορικού ρυθμίσεων (ενεργών και μη). Μέσω της εφαρμογής θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών Ταυτοτήτων Ρύθμισης Οφειλών (Τ.Ρ.Ο.) ενεργών ρυθμίσεων και Ταυτοτήτων Οφειλών (Τ.Ο.) και ενοποίησης τους σε έναν Κωδικό Πληρωμής για εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, ώστε να πληρώνει πολλά ΤΡΟ και ΤΟ με μία πληρωμή.

3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων

Η εφαρμογή αφορά στη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης και αποστολής , μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές τόσο κατά το στάδιο πριν της προθεσμίας καταβολής τους (ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις και επιδόσεις) προκειμένου αφενός να επιδοθούν στους φορολογούμενους και αφετέρου να ενημερωθούν για τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τη δημιουργία και αποστολή, μέσω της χρήσης πολλαπλών κριτηρίων επιλογής (σύνθετα και μοριοδότησης), αυτοματοποιημένων επιστολών/ειδοποιήσεων, βάσει πρότυπων κειμένων εμπλουτισμένων με τις ιδιότητες της κάθε υπόθεσης οφειλής.

4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης

Η εφαρμογή αφορά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης μέτρων, μετά την εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στη βάση του συστήματος όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αφού εξαιρεθούν οι υποθέσεις (οφειλές/οφειλέτες) στις οποίες απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Μέσω της εφαρμογής θα προτείνονται τα βέλτιστα μέτρα ανά οφειλή (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λ.π.) όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και, μετά την αποδοχή τους από τον χρήστη στον οποίο είναι χρεωμένη η κάθε οφειλή, θα ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητας η σχετική λειτουργικότητα του συστήματος Taxis, ICISNET.

Το νέο σύστημα θα αλληλεπιδρά με το τμήμα της βάσης δεδομένων του TAXISγια το δικαστικό για την ανάκτηση δεδομένων, καθώς και την τροποποίησή τους ή την εισαγωγή νέων.

Διασύνδεση με άλλα συστήματα

To προς ανάπτυξη ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών θα διασυνδεθεί:

• Με τα υφιστάμενα συστήματα TAXIS, TAXISnet, ELENXIS, ICISNET κ.λπ.)

• Με όσα Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων κριθεί απαραίτητο προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και μέτρων που αφορούν τόσο την εκούσια όσο και την αναγκαστική είσπραξη. Ενδεικτικοί τρίτοι φορείς με τους οποίους εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η διαλειτουργικότητα με συστήματά τους είναι οι ακόλουθοι:

• Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο

• Εθνικό Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑΕ Α.Ε.)

• Δικαστικές Αρχές και Ταμείο Νομικών (ηλεκτρονικές αναρτήσεις πλειστηριασμών)

• Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

• Πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

• Συμβολαιογράφοι

• Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαχείρισης αξιών

• Ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ και Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

• Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων Υπουργείου Μεταφορών

• Ελεγκτικό Συνέδριο

• Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

• Λοιπά πληροφοριακά συστήματα ή στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση και πληροφορίες σχετικές με την είσπραξη.

(dikaiologitika.gr - Γιώργος Παλαιτσάκης)
Επιστροφές φόρου τέλος - Αυτόματες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί «εξπρές» Επιστροφές φόρου τέλος - Αυτόματες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί «εξπρές» Reviewed by athinapoli on 9.12.17 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια